Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem giá bán sỉ.

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG

Viet: Điều khoản và điều kiện chung

của công ty thương mại

European Beauty Distribution a.s
có trụ sở tại Turkova 828, 149 00 Praha 4

Mã số doanh nhân: 28395981 

đăng ký trong Danh bạ Thương mại do Tòa án Thành phố tại Praha quản lý, phần B, mục 14299

cho hoạt động bán hàng hóa qua trang web www.euronailshop.com  

 

I. Các điều khoản cơ bản

1.1 Các Điều khoản và điều kiện chung này (sau đây viết gọn là "ĐKC") của Cty European Beauty Distribution a.s ., có trụ sở tại Turkova 828 , 149 00 Praha 4, Mã số doanh nhân:  28395981 , đăng ký trong Danh bạ Thương mại do Tòa án Thành phố tại Praha quản lý, phần B, mục 14299 (sau đây viết gọn là "Bên bán") phù hợp với Điều 1751 khoản 1 của luật số 89/2012 Tuyển tập luật, Bộ luật dân sự (sau đây viết gọn là "BLDS") điều chỉnh các quyền và nghĩa vụ lẫn nhau giữa các bên tham gia hợp đồng mà được xác lập liên quan đến hoặc thông qua hợp đồng mua bán (sau đây viết gọn là "HĐ mua bán") được ký kết giữa Bên bán và Bên mua (sau đây viết gọn là "Bên mua").

 

 Bên mua là người tiêu dùng hoặc doanh nghiệp.

- Người tiêu dùng được hiểu là cá nhân bất kỳ đang giao kết hoặc ký kết hợp đồng mua bán với Bên bán ngoài khuôn khổ hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động hành nghề của mình.

- Doanh nghiệp được hiểu là cá nhân kinh doanh cá thể thực hiện hoạt động kinh doanh đều đặn theo giấy phép kinh doanh hoặc bằng hình thức tương tự nhằm mục đích thu lợi nhuân. Nhằm mục đích bảo vệ người tiêu dùng, Doanh nghiệp cũng được hiểu là mỗi cá nhân ký kết hợp đồng liên quan đến hoạt động kinh doanh, sản xuất hoặc hoạt động tương tự của họ hoặc khi hành nghề, đồng thời là cá nhân đứng ra đại diện cho Doanh nghiệp. Cho mục đích của ĐKC, Doanh nghiệp được coi là cá nhân thực hiện hành vi phù hợp với câu trước trong khuôn khổ hoạt động kinh doanh của mình. Bên mua ý thức được việc áp dụng quy tắc nêu trong ĐKC dành cho Doanh nghiệp tron trường hợp bản thân nêu mã số doanh nghiệp của mình trong đơn đặt hàng.

1.2 Các điều khoản khác với ĐKC có thể được thỏa thuận trong HĐ mua bán. Các điều khoản khác với VOP được thỏa thuận trong HĐ mua bán được ưu tiên trước các điều khoản VOP.

1.3 Các điều khoản ĐKC là một thành phần không thể tách rời của HĐ mua bán. HĐ mua bán và ĐKC được soạn thảo bằng tiếng Séc. HĐ mau bán có thể ký kết bằng tiếng Séc.

1.4 Bên bán có quyền sửa đổi hoặc bổ sung ĐKC. Điều khoản này không gây ảnh hưởng đến các quyền lợi và nghĩa vụ được xác lập trong thời kỳ ĐKC trước có hiệu lực.

 

II. Tài khoản người dùng

 

2.1 Bên mua có quyền truy cập giao diện người dùng sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký trên trang web. Trong giao diện người dùng của mình, Bên mua có quyền thực hiện các đơn đặt hàng (sau đây viết gọn là „TK người dùng“) Trong trường hợp giao diện của shop cho phép, Bên mua đồng thời có thể thực hiện các đơn đặt hàng mà không cần phải đăng ký trực tiếp trong giao diện của shop.

2.2 Khi thực hiện thủ tục đăng ký trên trang web và khi thực hiện đơn đặt hàng, mọi thông tin do Bên mua nêu phải chính xác và đúng sự thật. Bên mua có nghĩa vụ cập nhật các dữ liệu nêu trong TK người dùng khi có bất cứ sự thay đổi gì. Các dữ liệu do Bên mua điền trong TK người dùng và khi thực hiện đơn đặt hàng được Bên bán coi là chính xác.

2.3 Việc đăng nhập vào TK người dùng được bảo mật bằng tên người dùng và mật khẩu. Bên mua có nghĩa vụ giữ kín thông tin đăng nhập cập cần thiết để có thể đăng nhập vào TK người dùng của mình.

2.4 Bên mua không được phép cho phép Bên thứ ba sử dụng TK người dùng của mình.

2.5 Bên bán có quyền hủy bỏ TK người dùng, nhất là trong trường hợp Bên mua vi phạm các nghĩa vụ theo HĐ mua bán (bao gồm VOP).

2.6 Bên mua ý thức được rằng TK người dùng không buộc phải hoạt động liên tục, nhất là trong các trương hợp đang thực hiện bảo trì phần mềm và phần cứng bắt buộc của Bên bán hoặc của các Bên thứ ba.

 

III. VIỆC KÝ KẾT HỢP ĐỒNG MUA BÁN               

3.1 Bên mua có quyền ký kết HĐ mua bán thông qua việc tiếp nhận đơn yêu cầu ký kết HĐ trên trang web www.modelaznehtu.cz của Bên bán bằng cách thêm mặt hàng mình yêu cầu (hàng hòa, dịch vụ) vào giỏ hàng hóa và sau đó tạo và gửi đơn hàng.

3.2 Trong quá trình ký kết HĐ, Bên mua có thể được nhân viên của Bên bán hỗ trợ, một là trực tiếp tại chi nhánh, qua điện thoại hoặc qua e-mail.

3.3 Tất cả cá mặt hàng được quảng cáo trên trang web mang tính chất mang tính chất tham khảo, Bên bán không có nghĩa vụ ký kết HĐ liên quan đến mặt hàng đó. Không áp dụng Điều 1732 khoản 2 Bộ luật Dân sự.

3.4 Giao diện web chứa thông tin về các mặt hàng bao gồm thông tin về giá mua bán của từng mặt hàng. Giá mua bán của mặt hàng được nêu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và các phụ phí liên quan. Giá mua bán của mặt hàng có giá trị trong thời gian hiện thị trên giao diện web của cửa hàng. Điều khoản không hạn chế quyền của Bên bán ký kết HĐ mua bán dựa trên các điều kiện được cá nhân hóa.

3.5 Giao diện web cũng chứa thông tin về chi phí liên quan đến đóng gói và vân chuyển hàng.  Thông tin liên quan đến đóng gói và vân chuyển hàng trên giao diện web của cửa hàng chỉ áp dụng trong các trường hợp thực hiện vận chuyển trong khuôn khổ của nước Cộng hòa Séc.

3.6 Để có thể đặt hàng, Bên mua sẽ điền mẫu đơn đặt hàng trong giao diện web của cửa hàng. Mẫu đơn đặt hàng chứa nhất là các thông tin về:

3.6.1 mặt hàng được đặt (Bên mua sẽ "thêm" mặt hàng vào giỏ mua hàng điện tử trên giao diện web của cửa hàng),

3.6.2 phương thức thanh toán của giá mua bán, dữ liệu về phương thức giao hàng đã được chọn và

3.6.3 thông tin về phí liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa (sau đây viết gọn chung là "đơn hàng").

3.7 trước khi gửi đơn hàng cho Bên bán, Bên mua có thể kiểm tra và sửa đổi các dữ liệu mình đã thêm vào đơn hàng, đồng thời đảm bảo khả năng tìm kiếm và chữa các lỗi bị gây ra khi điền thông số vào đơn hàng. Bên mua sẽ gửi đơn hàng cho Bên bán bằng việc ấn nút "gửi". Các dữ liệu nêu trong đơn hàng được Bên bán coi là đúng. Ngay sau khi nhận được đơn hàng, Bên mua sẽ thông báo điều này cho Bên mua thông qua thư điện tử vào địa chỉ điện tử (e-mail) của Bên mua được lưu trong tài khoản người dùng hoặc trong đơn hàng (tiếp theo viết gọi là "e-mail").

3.8 Dựa trên tính chất của đơn hàng (số lượng, mức giá mua bán, mức chi phí dự tính cho việc đóng gói và vân chuyển), Bên bán luôn luôn có quyền yêu cầu Bên mua xác nhận lại đơn hàng (ví dụ như bằng văn bản hoặc gọi qua điện thoại). 

3.9 Mối quan hệ hợp đồng giữa Bên bán và Bên mua được xác lập kể từ khi nhận xác nhận tiếp nhận đơn hàng (tiếp nhận) Bên bán gửi cho Bên mua thông qua thư điện tử vào e-mail của Bên mua.

3.10 Giá khuyến mãi có giá trị cho đến khi bán hết hàng trong trường hợp nêu số lượng hoặc trong thời hạn nhất định.

3.11 Người mua ý thức được rằng có thể xảy ra trường hợp HĐ giữa Bên bán và bên mua sẽ không được ký kết, nhất là trong trường hợp Bên mua đặt hàng theo giá mua bán được đăng nhầm vì lỗi của hệ thống thông tin nội bộ của Bên bán. Trường hợp đó Bên bán sẽ thông báo cho Bên mua về tình tiết này.

3.12 Khi ký kết HĐ mua bán, Ben mua đồng ý với việc sử dụng các phương tiện liên lạc từ xa. Chi phí phát sinh từ việc sử dụng phương tiện liên lạc từ xa để ký kết HĐ (phí sử dụng internet, giá cước điện thoại) do Bên mua tự chi trả, các chi phí này không được tính vào mức giá cơ bản.

3.13 Bên bán có quyền tuyên bố là HĐ không được ký kết hợp lệ trong thường hợp phát hiện dữ liệu cá nhân, thẻ thanh toán vv. bị lợi dụng hoặc vì sự can thiệp của cơ quan hành chính hoặc cơ quan tư pháp, trường hợp đó Bên mua sẽ được thông báo. Bên mua ý thức được rằng trong các trường hợp nêu trên HĐ mua bán không thể được xác lập hợp lệ.

 

IV. GIÁ MUA BÁN CỦA MẶT HÀNG VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN

4.1 Bên mua có thể thanh toán giá mua bán cùng các phụ phí có thể phát sinh liên quan đến việc giao hàng theo HĐ mua bán bằng các phương thức như sau:

 • thanh toán bằng tiền mặt hoặc bằng thẻ khi thực hiện thủ tục mua bán
 • chuyển khoản ngân hàng
 • thanh toán bằng thẻ MasterCard, Maestro, Visa hoặc Visa Electron qua cổng thanh toán điện tử
 • thanh toán khi nhận hàng (Bên vận chuyển sẽ nhận tiền mặt của Khách hàng và xuất biên lai nhận tiền, một phần không thể tách rời cua hóa đơn và đồng thời là giấy chứng nhận đã trả tiền đơn hàng)

4.2 Mặt hàng vẫn là tài sản của Bên bán cho đến khi thanh toán hoàn toàn.

4.3 Cùng với giá mua bán, Bên mua cũng có nghĩa vụ trả cho Bên bán chi phí liên quan đến việc đóng gói hàng và giao hàng đã tại mức đã được thỏa thuận. Trừ khi được nêu khác, giá mua bán được hiểu là giá bao gồm phí liên quan dến việc đóng gói và giao hàng.

4.4 Bên bán không yêu cầu Bên mua phải nộp tiền cọc hoặc khoản tiền tương tự. Điều này không làm ảnh hưởng đến Điều khoản 4.7 của ĐKC về nghĩa vụ thanh toán giá mua bán trước khi nhận hàng.

4.5 Trong trường hợp thanh toán bằng tiền mặt hoặc khi sử dụng dịch vụ giao hàng đơn hàng phải được thanh toán khi nhận hàng. Trong trường hợp thanh toán phi tiền mặt ("thanh toán trước"), giá mua bán phải được thanh toán trong 14 ngày kể từ ký kết HĐ mua bán.

4.6 Trong trường hợp toán phi tiền mặt, Bên mua cần phải nêu cả mã số tham chiếu của đơn hàng khi thực hiện thanh toán. Trong trường hợp thanh toán phi tiền mặt, nghĩa vụ thanh toán được coi là đã hoàn thành sau khi khoản tiền tương ứng đã được chuyển vào tài khoản của Bên bán.

4.7 Bên bán có quyền, nhất là trong trường hợp Bên mua không xác nhận lại đơn hàng (theo Điều 3.8), yêu cầu Bên mua thanh toán đủ đơn hàng trước khi gửi cho Bên mua. Không áp dụng Điều 2119 khoản 1 Bộ luật Dân sự.

4.8 Nếu được giảm giá, các khoản này không thể phối hợp với nhau.

4.9 Trong trường hợp mua bán, nếu theo thường lệ hoặc theo quy định của pháp luật, Bên bán sẽ cấp cho Bên mua biên lai - hóa đơn - chứng minh cho giao dịch được thực hiện theo HĐ mua bán. Bên bán là đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng.

 

V. RÚT KHỎI HĐ MUA BÁN

 

5.1 Người tiêu dùng rút khỏi hợp đồng

 

5.1.1 Người tiêu dùng có quyền rút khỏi hợp đồng trong thời hạn 14 ngày. Thời gian nêu trong điều khoản trên sẽ được tính từ ngày ký kết HĐ và đối với các trường hợp:

 1.  a. HĐ mua bán, thời hạn được tính từ ngày nhận hàng;
 2.  b. HĐ mà đối tượng của HĐ là giao một số mặt hàng hoặc một số phần, thời hạn được tính từ ngày nhận phần cuối cùng của đơn hàng; hoặc
 3.  c. HĐ mà đối tượng của HĐ là đơn hàng thường xuyên được lập lại, thời hạn được tính kể từ ngày giao phần đầu tiên.
 4.  d. Bên bán sẽ tạo điều kiện cho người tiêu dùng rút khỏi hợp đồng bằng việc điền và gửi mẫu đơn rút khỏi hợp đông có thể truy cập trên trang web và sẽ không trì hoãn thông báo cho người tiêu dùng bằng văn bản là đã tiếp nhận đơn.
 5.  e. Đơn rút khỏi hợp đồng có thể được gửi bằng đường bưu điện đến địa chỉ: European Beauty Distribution a.s. - reklamace, Türkova 828, 149 00 Praha 4

5.1.2 Trường hợp rút khỏi hợp đồng, người tiêu dùng sẽ không trì hoãn và gửi hoặc giao lại hàng mình đã nhận từ Bên bán, muộn nhất trong thời hạn 14 ngày kể từ ngày rút khỏi hợp đồng và tự chịu chi phí vận chuyển.

5.1.3. Người tiêu nên trả lại hàng đầy đủ, tức là bao gồm các phụ kiện đi kèm, hồ sơ đầy đủ, không bị hỏng, bẩn, tốt nhất là được đóng gói trong bao bì gốc, trong tình trạng và giá trị gốc (khi nhận hàng). Trường hợp rút khỏi HĐ mà mặt hàng là trang thiết bị gồm bình nhiện liệu, khi Bên mua nhận hàng, bình chứa phải trống không.

5.1.4 Trong trường hợp hàng tiêu dùng (ví dụ như mỹ phẩm, gel, kem, vv.), hợp đồng chỉ có thể được chấm dứt Bên mua trả lại hàng không bị hỏng hóc và chưa qua sử dụng được đóng gói trong bao bì gốc.

5.1.5 Nếu người tiêu dùng quyết định rút khỏi hợp đồng trong thời hạn nêu trên và để có thể nhanh chóng giải quyết yêu cầu này, Bên mua nên gửi mặt hàng được trả lại với thư đính kèm nêu lý do rút khỏi HĐ (không bắt buộc) đến địa chỉa của Bên bán, nêu mã số đơn hàng/hóa đơn và số tài khoản hoặc hoặc nêu mình muốn nhận tiền mặt hoặc được cấp hóa đơn nhận lại tiền hoặc đổi sang hàng khác.

5.1.6 Người tiêu dùng chỉ chịu trách nhiệm trước Người bán đối với việc giảm giá trị của hàng hóa do cách xử lý khác với cách mà cần thiết được áp dụng dưa trên bản chất và đặc tính của nó.

5.1.7 Trường hợp người tiêu dùng rút khỏi hợp đồng, Bên bán không có nghĩa vụ hoàn trả lại số tiền đã nhận của người tiêu dùng trước khi người tiêu dùng giao lại hàng hoặc chứng minh mình đã gửi lại hàng.

5.1.8 Bên mua ý thức được rằng nếu được tặng quà kèm theo đơn hàng, hợp đồng tặng cho giữa Bên bán và Bên mua được ký kết với điều kiện là nều áp dụng quyền rút khỏi hợp đồng trong thời hạn 14 ngày, hợp đồng tặng cho bị vô hiệu và người tiêu dùng buộc phải trả lại đơn hàng cùng với các quà tặng kèm theo mà bản thân đã nhận lấy. Trong trường hợp các đồ vật này không được trả lại, điều này sẽ được coi là hành vi làm giàu bất chính từ phí Bên mua. Nếu không thể trả lại các đồ vật do hành vi bất chính mà chiếm hữu được, Bên bán có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại tại mức giá theo thường lệ. Trường hợp rút khỏi hợp đồng tặng cho, HĐ chính không chấm dứt và hai hợp đồng này sẽ được xử lý riêng biệt. 

 

5.2. Rút khỏi hợp đồng bởi doanh nghiệp hoặc tỏng các trường hợp khác

 

5.2.1 Bên bán có thể cho phép Bên mua là doanh nghiệp rút khỏi hợp đồng mua bán trong thời hạn 14 ngày.

5.2.2 Trong trường hợp Bên mua là doanh nghiệp rút khởi hợp đồng mua bán trong thời hạn 14 ngày, Bên mua ý thức rằng giá mua bán được hoàn trả có thể bị giảm bởi giá trị mà mặt hàng bị mất đi.

5.2.3  Trong trường hợp Bên mua là doanh nghiệp rút khởi hợp đồng mua bán trong thời hạn 14 ngày và mặt hàng được trả lại không được đóng goi trong bao bì gốc bao gồm tất các thành phần và phụ kiện, Bên mua ý thức rằng Bên bán vó quyền tính phí cho việc trả lại đơn hàng bằng mức phí tương đương với mức chi phí của Bên bán phải bỏ ra để có thể tiếp tục rao bán mặt hàng này.

5.2.4 Bên mua không có quyền rút khỏi hợp đồng hoặc yêu cầu được nhận mặt hàng mới trong trường hợp Bên mua không đủ khả năng trả lại đơn hàng đúng tình trạng như khi nhận. Điều này không áp dụng nếu:

 1.  a. nếu tình trạng thay đổi vì lý do kiểm tra với mục đích tìm ra hỏng hóc của đồ vật;
 2.  b. Bên mua sử dụng đồ vật trước khi phát hiện nó bị hỏng hóc;
 3.  c. nếu Bên mua không gây ra tình trạng không thể trả lại hàng ở trạng thái không thay đổi bằng hành động hoặc bởi thiếu sót; hoặc là 
 4.  d. nếu Bên mua đã bán mặt hàng trước khi phát hiện ra lỗi, hoặc đã tiêu thụ nó, hoặc đã thay đổi mặt hàng khi sử dụng theo thường lệ; nếu điều này chỉ xảy ra một phần, Bên mua sẽ trả lại cho Người bán những gì họ vẫn có thể trả lại và sẽ bồi thường cho Bên bán số tiền tương ứng với mức bản thân đã hưởng lợi từ việc sử dụng mặt hàng.
 5.  e. nếu Bên mua không thông báo kịp thời về lỗi thì sẽ mất quyền rút khỏi hợp đồng. 

5.2.5 Đề bảo vệ quyền lợi của Bên mua là pháp nhân, trường hợp yêu cầu được hoàn trả lại tiền mặt tại chi nhánh của Bên bán, khoản tiền này chỉ có thể được hoàn trả cho những cá nhận có thẩm quyền đại diện cho pháp nhân đó, tức là những người đại diện theo pháp luật hoặc những cá nhân xuất trình giấy ủy quyền được công chứng.

 

 

5.3 Rút khỏi HĐ bởi Bên bán do nêu sai giá mua bán của mặt hàng 

 

5.3.1 ngoại trừ các trường hợp theo quy định của pháp luật, Bên bán có quyền rút khỏi hợp đồng trong trường hợp giá mua bán rõ ràng bị ghi sai.

5.3.2 Có thể rút khỏi hợp đồng theo điều khoản này trong thời hạn 14 ngày kể từ ngày kế tiếp ngày Bên bán và Bên mua ký kết HĐ bằng cách Bên bán hủy đơn hàng của Bên mua hoặc bằng hình thức khác thông báo cho Bên mua biết là mình rút khỏi hợp đồng.

5.3.3 Nếu Bên mua đã thanh toán ít nhất một phần của giá trị của đơn hàng, Bên bán sẽ chuyển khoản lại tiền này vào tài khoản ngân hàng trong vòng 14 ngày kể từ ngày kế tiếp ngày Bên bán rút khỏi hợp đồng.

 

VI. VẬN CHUYỂN VÀ GIAO HÀNG

6.1 Trong trường hợp việc vận chuyển được thực hiện theo yêu cầu đặc biệt của Bên mua, bản thân chịu rủi ro và các chi phí phát sinh liên quan đến phương thức vận chuyển đó.

6.2 Trong trường hợp hợp đồng quy định giao hàng cho Bên mua tại địa điểm do mình chỉ định trong đơn hàng, Bên mua có nghĩa vụ nhận hàng khi được giao.

6.3 Trong trường hợp do Bên mua mà phải thực hiện lại việc giao hàng hoặc thay đổi phương thức giao hàng khác với phương thức nêu trong đơn hàng, Bên mua có nghĩa vụ thanh toán các chi phí phát sinh khi phải thực hiện lại việc giao hàng hoặc các chi phí liên quan đến việc thay đổi phương thức giao hàng.

6.4 Khi nhận hàng từ nhà vận chuyển, Bên mua có nghĩa vụ kiểm tra các bao bì còn nguyên vẹn hay không và nếu có bất cứ hỏng hóc gì bảo với nhà vận chuyển ngay lập tức. Trường hợp phát hiện bao bì không còn được nguyên vẹn chứng tỏ cho việc bao bì đã được mở trái phép, Bên mua không có nghĩa vụ nhận bưu phẩm từ nhà vân chuyển.

6.5 Quyền lợi và nghĩa vụ của các bên tham gia HĐ còn tuân theo các điều kiện đặc biệt của Bên bán nếu được ban hành.

 

VII. QUYỀN PHÁT SINH TỪ VIỆC CUNG CẤP HÀNG BỊ LỖI

7.1 Quyền lợi và nghĩa vụ của các bên tham gia HĐ từ việc cung cấp hàng bị lỗi tuân theo các quy định chung của pháp luật (nhất là các Điều 1914 đến 1925, Điều 2099 đến 2117 và Điều 2161 đến 2174 Bộ luật Dân sự và luật số 634/1992 Tuyển tập luật, về bảo vệ người tiêu dùng theo ý nghĩa của các quy định được ban hành về sau).

7.2 Bên bán đảm bảo với Bên mua là hàng hóa không bị lỗi khi được giao. Đặc biệt, Bên bán đảm bảo với Bên mua là vào thời điểm Bên mua nhận hàng:

7.2.1.mặt hàng có những đặc tính đúng theo thoả thuận giữa các bên, trường hợp không có sự thỏa thuận, mặt hàng có đặc tính Bên bán hoặc nhà sản xuất đã mô tả hoặc Bên mua mong đợi dựa trên bản chất của nó và dựa trên quảng cáo của mặt hàng, 

7.2.2. mặt hàng phù hợp với mục đích mà Bên bán quảng bá hoặc với mục đích mặt hàng đó thường được dùng đến, 

7.2.3. hàng hoá tương ứng về chất lượng hoặc kiểu dáng với mẫu hoặc kiểu đã thoả thuận, nếu chất lượng hoặc kiểu dáng được xác định theo mẫu hoặc kiểu đã thoả thuận,

7.2.4. mặt hàng đúng số lượng, số đo hoặc hàm lượng, và

7.2.5. mặt hàng phù hợp với yêu cầu của pháp luật

7.3. Không áp dụng các quy định nêu tại Điều 7.2 của ĐKC đối với mặt hàng được bán với giá được giảm vì bị lỗi mà do đó được giảm giá, do đã qua sử dụng thông thường, đối với mặt hàng đã qua sử dụng do bị lỗi tương ứng với mức sử dụng mà mặt hàng đã có sẵn khi Bên mua nhận hàng, hoặc trong trường hợp không phải do bản chất của mặt hàng mà ra.

7.4 Nếu lỗi thể hiện trong vòng sáu (6) tháng kể từ khi nhận hàng, điều này được coi là mặt hàng đã bị lỗi đã vào thời điểm nhận. Người mua có quyền áp dung quyền phát sinh từ việc cung cấp hàng bị lỗi ở các mặt hàng tiêu dùng trong thời hạn 24 tháng kể từ khi nhận hàng.

7.5 Bên mua có quyền áp dụng quyền phát sinh từ việc cung cấp hàng bị lỗi tại địa chỉ nơi kinh doanh của Bên bán, nơi có thể tiếp nhận đơn khiếu nại theo mặt hàng được cung cấp, hoặc tại trụ sở của Bên bán.

7.6 Các quyền lợi và nghĩa vụ khác của các bên tham gia HĐ liên quan đến trách nhiệm của Bên bán có thể tuân theo Quy chế giải quyết khiếu nại của Bên bán.

 

VIII. QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ KHÁC CỦA CÁC BÊN THAM GIA HĐ

8.1 Mặt hàng trở nên tài sản của Bên mua sau khi thanh toán đủ giá mua bán.

8.2 Bên bán không bị ràng buộc bởi bất kỳ quy tắc ứng xử đối với Bên mua được theo ý nghĩa của Điều 1826 khoản 1 điểm e) của Bộ luật Dân sự.

8.3 Cơ quan Thanh tra Thương mại Séc, có trụ sở tại Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, địa chỉ trang web: http://www.coi.cz, chịu trách nhiệm giải quyết các tranh chấp của người tiêu dùng phát sinh từ hợp đồng mua bán ngoài tòa án.

8.4 Bên bán được quyền bán hàng hóa trên cơ sở giấy phép kinh doanh. Thủ tục thanh tra doanh nghiệp do phòng kinh doanh trực thuộc thực hiện. Việc giám sát lĩnh vực bảo vệ dữ liệu cá nhận do Văn phòng bảo vệ dữ liệu cá nhân phụ trách. Ở một mức độ hạn chế, Cơ quan Thanh tra Thương mại Séc cũng giám sát việc tuân thủ luật số 634/1992 Tuyển tập luật, về bảo vệ người tiêu dùng theo ý nghĩa của các quy định được ban hành trong tương lai.

8.5 Sau đây Bên mua chịu rủi ro về sự thay đổi hoàn cảnh theo ý nghĩa của Điều 1765 khoản 2 Bộ luật Dân sự.

 

IX. BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

9.1 Việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của Bên mua là cá thể được đảm bảo thông qua luật số 101/2000 Tuyển tập luật, về bảo vệ dữ liệu cá nhân theo ý nghĩa của các quy định được ban hành trong tương lai.

 

X. PHƯƠNG THỨC GỬI THÔNG BÁO THƯƠNG MẠI VÀ LƯU TRỮ COOKIES

10.1 Bên mua đồng ý với việc nhận thông tin liên quan đến mặt hàng, dịch vụ hoặc công ty của Bên bán đến địa chỉa e-mail của Bên mua và đồng ý với việc nhận thông tin thương mại đến e-mail của Bên mua.

 

XI. CÁC ĐIỀU KIỆN GIAO HÀNG        

11.1 Bưu điện Séc

11.1.1 Hàng hóa sẽ được gửi dưới dạng bưu phẩm thương mại. Buư điện đảm bảo việc giao hàng ngày làm việc kế tiếp sau ngày gửi đi.

11.1.2 Phí vận chuyển là 90,- Cua ron Séc cho tất cả cá đơn hàng với giá trị tối thiểu 300,- Kč.

11.1.3 Chúng tôi gửi đơn hàng trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi đặt hàng, muộn nhất là trong còng 7 ngày làm việc.

11.1.4 Phí chuyển nhanh là 50,- Cua ron Séc. Các đơn hàng được đặt vào ngày làm việc trước 12:00 sẽ được gửi đi vào ngày đó, trường hợp đặt sau 12:00 hoặc vào ngày nghỉ đơn hàng sẽ được gửi đi ngày làm việc kế tiếp.

11.2 PPL

11.2.1 PPl giao hàng ngày làm việc kế tiếp sau khi gửi đơn hàng Nhà vận chuyển sẽ liện hệ với Quý vị qua điền thoại và hẹn giờ giao hàng chính xác.

11.2.2 Chúng tôi gửi đơn hàng trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi đặt hàng, muộn nhất là trong còng 7 ngày làm việc.

11.2.3 Phí chuyển nhanh là 50,- Cua ron Séc. Các đơn hàng được đặt vào ngày làm việc trước 16:00 sẽ được gửi đi vào ngày đó, trường hợp đặt sau 16:00 hoặc vào ngày nghỉ đơn hàng sẽ được gửi đi ngày làm việc kế tiếp.

11.3 Nhân viên chạy vặt (chỉ tại Praha)

11.3.1Đơn hàng có thể được giao bởi hệ thống dịch vụ chạy vặt Motolinka. Đơn hàng sẽ được giao trong 2 tiếng sau khi gửi. Thời gian giao hàng cụ thể chúng tôi sẽ thông báo cụ thể với Quý vị qua điện thoại.

11.3.2 Phí vận chuyển là 150,- Cua ron Séc. Các đơn hàng được giao qua dịch vụ chạy vặt phải được thanh toán trước.

11.4 Tự đến nhận hàng

11.4.1 Quý vị có thể tự đến nhận hàng tại cửa hàng mình đã chọn. Việc tự đến nhận hàng hoàn toàn miễn phí. Để biết giờ làm việc của các cửa hàng mời xem... Thông tin liên hệ. Các đơn hàng qua mạng internet được giữ trong thời hạn mười bốn (14) ngày.

11.4.2 Đơn hàng sẽ tự động bị hủy trong trường hợp không được nhận trong thời hạn mười bốn (14) ngày kể từ khi đặt.

11.5 Ngay sau khi nhận, Bên mua cùng với nhà vận chuyển có nghĩa vụ cùng kiểm tra tình trạng của bưu phẩm (số lượng bưu phẩm, băng dính có logo của công ty còn nguyên hay không, hộp bị hư hỏng) và từ chối việc nhận bưu phẩm không đầy đủ hoặc bị hỏng.

11.6 Bưu phẩm không đầy đủ hoặc bị hư hỏng cần phải thông báo ngay lập tức băng e-mail đến địa chỉa info@euronailshop.com, lập biên bản hư hỏng với nhà vận chuyển và gửi đến e-mail của Bên bán trong vòng 24 giờ. Nếu Bên mua chứng nhận việc nhận đơn hàng bằng chữ ký của mình trên các đơn từ của nhà vận chuyển thì về sau không có quyền khiếu nại đơn hàng không đầy đủ hoặc bị hư hỏng.

 

 

XII. LỜI TUYÊN THỆ

12.1 Bên mua ý thức hoàn toàn rằng các sản phẩm được rao bán dành cho mục đích sử dụng chuyên nghiệp. Các Sản phẩm chứa nhãn "Chỉ dành cho mục đích dử dụng chuyên nghiệp" chứa các chất hóa học mà chỉ có thể được sử dụng bởi người được huấn luyện chuyên nghiệp, người này có thể trình chứng chỉ chứng minh bản thân đã hoàn thành khóa huấn luyện, đào tạo, hoặc có thể xuất trình giấy phép kinh doanh (các ngành chăm sóc móng tay – làm nails - thẩm mỹ). Bên bán không chịu bất cứ trách nhiệm gì đối với các thiệt hại sức khỏe bị gây ra bởi việc áp dụng không đúng cách hoặc bởi cá nhân không có giấy phép để sử dụng các sản phẩm này.

 

XIII. Điều kiện bảo hành

 1. 1 Các điều kiện bảo hành tuân theo Điều lệ bảo hành của Bên bán.

 

XIV. CÁC ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG         

14.1 Trong trường hợp HĐ được ký kết chứa yếu tố quốc tế (nước ngoài), hai Bên thống nhất rằng mối quan hệ hợp đồng tuân theo luật pháp Séc. Điều này không gây ảnh hưởng đến các quy định chung của phá pluật liên quan.

14.2 Trường hợp một trong các điều khoản của ĐKC trở nên vô hiệu hoặc bị mất giá trị, hai Bên thống nhất điều khoản bị vô hiệu sẽ được thay thế bởi điều khoản với ý nghĩa gần nhất. Việc bị mất giá trị hoặc bị vộ hiệu hóa của một điều khoản không làm ảnh hưởng đến các điều khoản còn lại. 

14.3 HD mua bán bao gồm ĐKC được Bên bán lưu trữ dưới dạng điện tử và không thể truy cập được.

14.4 Mẫu đơn rút khỏi hợp đồng theo Điều 5.3 của ĐKC.

14.5 Thông tin liên hệ của Bên bán: địa chỉ nhận thư European Beauty Distributiona.s., Turkova 828, 149 00 Praha 4, e-mail:  info@euronailshop.com, SĐT đến trụ sở: +420775616459