Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem giá bán sỉ.

QUY CHẾ BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Viet: 

Bảo vệ dữ liệu cá nhân  

 

 1. Điều khoản cơ bản

1) Người sở hữu trang web là  quản lý kiểm soát dữ liệu cá nhân theo Điều 4 số 7 Quy định 2016/679 của Nghị viện Châu Âu và Hội đồng (EU) về bảo vệ cá nhân liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân và di chuyển tự do những dữ liệu đó (gọi là "GDPR"). 

Người sở hứu là European Beauty Distribution a.s., có trụ sở tại Turkova 828, 149 00 Praha 4 Chodov , Mã số doanh nhân: 28395981 (sau đây viết gọn là "quản lý viên")

2) Thông tin liên hệ chi tiết với quản lý kiểm soát

European Beauty Distribution a.s., 

Có trụ sở tại :Turkova 828, 149 00 Praha 4 Chodov 

Email : info@euronailshop.com

Số đt. : +420 776 227 297

3) Dữ liệu cá nhân có nghĩa là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một cá thể, có thể xác định hoặc nhận dạng; cá thể có thể xác định là cá thể có thể nhận dạng trực tiếp hoặc gián tiếp, cụ thể là bằng cách tham chiếu qua một mã định danh, chẳng hạn như tên, mã định danh, dữ liệu vị trí, mã định danh mạng, hoặc một hoặc nhiều yếu tố thể chất, sinh lý, di truyền, tâm thần, kinh tế, văn hóa hoặc bản sắc xã hội cá nhân đó.

4) Quản lý kiểm soát không chỉ định ủy viên bảo vệ dữ liệu.

 

 1. Xử lý các nguồn và danh mục dữ liệu cá nhân.

1) Quản lý viên xử lý dữ liệu cá nhân do bạn đã cung cấp hoặc dữ liệu cá nhân mà quản lý viên đã có trên cơ sở đơn đăng ký.

2) Quản lý viên xử lý dữ liệu nhận dạng và liên hệ của bạn và dữ liệu cần thiết để thực hiện hợp đồng.

 

III. Lý do pháp lý vàmục đích xử lý dữ liệu cá nhân

1) Lý do pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân là

 • thực hiện hợp đồng giữa bạn và quản lý viên theo Điều 6, đoạn 1, b) GDPR,
 • lợi ích hợp pháp của quản lý viên trong việc cung cấp tiếp thị trực tiếp (đặc biệt là để gửi quảng cáo và thông tin thương mại) theo Điều 6 đoạn 1, f) GDPR,
 • sự đồng ý của bạn để xử lý dữ liệu cho mục đích cung cấp thông tin tiếp thị trực tiếp (đặc biệt là để gửi quảng cáo và thông tin thương mại) theo Điều 6 đoạn 1, a). a) GDPR liên quan đến luật 7 khoản 2 của Đạo luật số 480/2004, luật về một số dịch vụ công ty cung cấp thông tin trong trường hợp khách hàng không đặt hàng hoặc dịch vụ nào. 

2) Mục đích để xử lý dữ liệu cá nhân là 

 • xử lý đơn đặt hàng của bạn và thực hiện các quyền lợi và nghĩa vụ phát sinh từ mối quan hệ hợp đồng giữa bạn và quản lý viên; 

khi đặt hàng, cần có dữ liệu cá nhân cần thiết để thực hiện hợp đồng thành công (tên và địa chỉ, liên hệ), cung cấp dữ liệu cá nhân là yêu cầu cần thiết để giao dịch và thực hiện hợp đồng, nếu không có dữ liệu cá nhân thì không thể ký kết hợp đồng hoặc thực hiện nó từ phía quản lý viên, 

 • gửi quảng cáo, thông tin thương mại và thực hiện các hoạt động tiếp thị khác. 

3) Theo Điều 22 của GDPR quản lý viên không/có thể tự động quyết định.

 1. Thời gian lưu trữ dữ liệu

1) Quản lý viên lưu trữ dữ liệu cá nhân

 • trong thời gian cần thiết để thực hiện các quyền lợi và nghĩa vụ phát sinh từ mối quan hệ hợp đồng giữa bạn và quản lý viên và để khẳng định vụ việc khiếu nại từ mối quan hệ hợp đồng này (trong thời hạn 15 năm kể từ khi chấm dứt quan hệ hợp đồng), 
 • trong thời gian, đến khi sự đồng ý xử lý dữ liệu cá nhân cho mục đích tiếp thị bị hủy, tối đa là ……….năm, nếu có sự đồng ý xử lý dữ liệu cá nhân. 

2) Sau thời gian lưu giữ dữ liệu cá nhân, quản lý viên sẽ xóa mọi dữ liệu cá nhân.

 1. Bên xử lý dữ liệu cá nhân (xử lý dữ liệu cá nhân thay cho bên kiểm soát dữ liệu) 

1) Bên xử lý dữ liệu cá nhân là

 • người tham gia vào việc cung cấp hàng hóa / dịch vụ / thực hiện các khoản thanh toán trên cơ sở hợp đồng, 
 • nhà cung cấp dịch vụ vận hành bán hàng trên mạng (shoptet) và các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động bán hàng trên mạng,
 • nhà cung cấp các dịch vụ tiếp thị. 

2) Bên kiểm soát nhằm mục đích chuyển dữ liệu cá nhân sang quốc gia thứ ba (một quốc gia ngoài EU) hoặc chuyển cho một tổ chức quốc tế. Bên xử lý dữ liệu cá nhân ở các nước thứ ba là các nhà cung cấp dịch vụ gửi mail / dịch vụ cloud.

 

 1. Quyền lợi của bạn

1) Theo các điều kiện được nêu trong GDPR, bạn có

 • quyền truy cập dữ liệu cá nhân của mình theo Điều 15 luật GDPR, 
 • quyền chỉnh sửa dữ liệu cá nhân theo Điều 16 luật GDPR hoặc các hạn chế xử lý theo Điều 18 luật GDPR, 
 • quyền xóa hủy dữ liệu cá nhân theo Điều 17 luật GDPR, 
 • quyền phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhận theo Điều 21 luật GDPR, 
 • quyền di chuyển dữ liệu theo Điều 20 luật GDPR,
 • quyền thu hồi sự đồng ý xử lý bằng văn bản hoặc bằng thư điện tử gửi đến địa chỉ hoặc email của quản lý viên được chỉ định trong phần Liên hệ. Theo điều III.
 1. Bạn có quyền gửi đơn khiếu nại đến Văn phòng Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân, nếu bạn cho rằng, quyền bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình đã bị vi phạm.

 

VII. Điều khoản bảo mật dữ liệu cá nhân

1) Bên kiểm soát dữ liệu tuyên bố rằng, họ đã thực hiện tất cả các biện pháp kỹ thuật và chức năng thích hợp để bảo mật dữ liệu cá nhân.

2) Bên kiểm soát dữ liệu đã thực hiện các biện pháp kỹ thuật để bảo mật kho dữ liệu và kho dữ liệu cá nhân dạng văn bản, đặc biệt ………..

3) Bên kiểm soát dữ liệu tuyên bố rằng, chỉ những người được Bên kiểm soát dữ liệu ủy quyền mới có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân.

 

VIII. Điều khoản cuối cùng

1) Bằng cách gửi đơn hàng từ biểu mẫu đặt hàng trên mạng, bạn xác nhận rằng, bạn đã đồng ý với các điều kiện bảo vệ dữ liệu cá nhân và bạn hoàn toàn chấp nhận các điều kiện đó.

2) Bạn đồng ý với các điều khoản này bằng cách ấn vào ô đồng ý qua biểu mẫu trên mạng. Bằng cách ấn vào ô đồng ý, bạn xác nhận rằng bạn đồng ý với các điều kiện bảo vệ dữ liệu cá nhân và bạn hoàn toàn chấp nhận các điều kiện đó.

3) Bên kiểm soát dữ liệu được quyền thay đổi các điều kiện này. Bên kiểm soát dữ liệu biên soạn phiên bản mới các điều khoản bảo vệ dữ liệu cá nhân trên trang web của mình hoặc gửi cho bạn phiên bản mới về các điều khoản và điều kiện vào địa chỉ e-mail mà bạn đã cung cấp cho Bên kiểm soát.

Các điều kiện này có hiệu lực ngày 1.1.2020.

 

CZ:

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je European Beauty Distribution a.s. IČ28395981 se sídlem Türkova 828, Praha 4, 14900, Praha Chodov objekt C (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou

European Beauty Distribution a.s.

Türkova 828, Praha 4, Chodov, 14900

info@euronailshop.com

+420776227297

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval / jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou: 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 2. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 3. Ze strany správce nedochází / dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle …. let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby 

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.

 2. Správce nemá / má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb. 

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména …

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2020